نگهدارنده فنری با نیروی متغیر :این نوع نگهدارنده جهت جبران حرکات کم عمودی خطوط لوله و به عنوان پشتیبان خط لوله مورد استفاده قرار می گیرد نحوه محاسبه میزان حرکت عمودی در این نوع نگهدارنده بستگی به محا سبات استرسی برای خطوط لوله و میزان حساسیت سیستم دارد