این نوع تجهیز جهت اتصال و نگهداری لوله با انواع نگهداری (فنری ) مورد استفاده قرار می گیرد نحوه انتخاب نوع بست لوله به سایز لوله میزان نیروی نگهدارنده دما و جنس خط لوله بستگی دارد