نگهدارنده فنری با نیروی ثابت : این نوع نگهدارنده جهت جبران حرکات عمومی خطوط لوله ناشی از انبساط حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد به وسیله این نوع نگهدارنده نیرو های ناشی از انبساط حرارتی به طور مداوم جزب شده و بدون هیچگونه انحرافی در کل بازه حرکتی ثابت باقی مانده است