انواع فنر فشاری :سازنده انواع فنر و فنرهای فشاری تا قطر مفتول ۹۰ میلیمتر به روش گرم مورد استفاده در صنایع نفت گاز و ریلی و سایر صنایع ها می باشد